Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası'nın sunduğu belge hizmetleri aşağıda listelenmiştir:

Ticari Sicil İşlemleri Oda Sicil İşlemleri
Anonim Şirketi Yeni Kayıt ve Terkin İşlemleri
Dernek Yazışmalar
Şahıs Durum Değişiklikleri ve Bağ-Kur
İktisadi İşletme Telefonla Bilgi
Kollektif Şirket  
Limited Şirket  
Komandit Şirket  
Kooperatif  
Vakıf  
Kamu  
Yabancı  
Yeni Kayıt ve Tercin İşlemleri

A) Yeni Kayıt

5174 sayılı kanunun 9. Maddesine istinaden Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Memurluğuna tescil islemini yaptırmış tacirler ve bunlarin subeleri bu kanun gereğince Odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

B) Yeni kayıt İçin İstenen Belgerler
 • Dilekçe
 • Şahıslardan:
 • 1. Tescil Ilaninin yapildigi Ticaret Sicili Gazetesi'nin asli veya onayli bir sureti veya ticaret sicil tasdiknamesinin bir örnegi

  2. Noterlikçe onaylanmis imza sirküleri

  3. Onayli ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdan örneği

  4. ikametgah ilmuhaberi (onaylı ve fotograflı, aslı veya fotokopi)

  5. Vergi Levhası

  6. İki adet fotoğraf

 • Şirketlerden:
 • 1. Tescil ilanının yapıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya onaylı bir sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi ile noterlikçe onaylanmış ana sözleşme örneği

  2. Noterlikçe onaylanmis imza sirküleri

  3. Ortaklara ait nüfus cüzdan fotokopileri ve ikametgah belgesi fotokopileri


C) Terkinler:

5174 Sayılı Kanunun 2567 Sayılı Kanunla degişik 65. Maddesine istinaden düzenlenen muamelat yönetimeliğinin 16. Maddesi geregi üyeler ticaret sicilindeki kayıtlarının terkinini bildiren Ticaret Sicil Gazetesi'ni ibraz suretiyle mensup bulunduklari Oda veya ajanlıklardan yazılı olarak kayıtların silinmesi isteginde bulunabilirler. Bu takdirde, Ticaret Sicilinin mesnedi olan muameleler tamamen veya kısmen sona erer veya ortadan kalkarsa, Odadaki kayıtları da tamamen veya kısmen silinir.

Geçici Terkin

5 yıl veya daha fazla süreyle Odaya uğramayanların Oda Meclisi kararıyla kayıtlarının dondurulması anlamına gelir. Borçlar ödendiği takdirde kayıtlar açılır.

Sanayici Olduğundan Terkin

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayitli bulunan firmalarin dilekçe ile müraacatları halinde, yapılan istihbarat sonucu 5174 Sayılı Kanunun 5 maddesinin ( Makine, Cihaz, Tezgah, alet ve diğer vasıtalar yardımıyla ham, yarı mamul, tam mamul herhangi bir maddenin veya enerjinin vasıf, terkip veya şekli fiziki veya kimyevi surette az veya çok değiştirerek veya bu hammaddeleri işleyerek kıymetlendirmek suretiyle imal istishal yapanlar. Yılın fiili günleri ortalamasına göre muharrik kuvvet kullananlarda 5, kullanmayanlarda 10 kişi çalıştırrmak. Ancak aşağıdaki işletmelerin vasıfları yukarıdaki fıkralara uysalar bile işletenler Sanayici sayılmazlar) bendinde yazılı sanayici vasfını taşıdığı belirlenince Yönetim Kurulu kararı gereğince Riyasetten bir yetkili, Komiteden bir aza ve Genel Sekreterden müteşekkil üç kişilik bir komisyon tarafından karara bağlanır.

Esnaf Olduğundan Terkin:

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 5.Maddesi gereğince Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Ticaret Sanayi veya Deniz Ticaret Odalarına kaydedilemezler Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı bulunanalar ise Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmayacağından her iki Odaya kayıtlı olanlar ayni kanunun 6.Maddesince oluşturulacak üçlü komisyon (Ordu Valiligi Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Başkanllığında Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir temsilci ve Esnaf odalarından bir temsilciden teşekkül eder) tarafından esnaf veya tüccar olduğu tespit edilir.
Tüccarsa Odadaki kaydı devam eder, Esnaf Odasından kaydı silinir. Esnaf ise alınan karar Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilir ve oda kaydı silinir.

Eczacı Olduğundan Terkin

Eczacı mükelleflerimiz bir dilekçe ekinde Eczacılar Odasından aldığı kayıt belgesi ile odamıza müracaat ettiğinde 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birligi Kanununun ilgili maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 08/01/1995 tarih 3145 sayili kararı geregi odamızdaki kayıtları silinir.


Yazışmalar

Servisimize çeşitli resmi ve özel kuruluşlardan (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Bakanlıkları, diğer bakanlıklar, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Vergi Daireleri, Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimleri, Türk Telekom, Valilik, Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Belediyeler, Mahkemeler, Savcılıklar İcra Dairesi Müdürlükleri, Avukatlar, Firmalar ve bunun gibi) gelen yazı ve talepler işleme konulup cevaplanır.

Durum Değişiklikleri ve Bağ-Kur

A) Durum Değişiklikleri:
 • Durum Değişikliklerinin Bildirilmesi Mecburiyeti/li>

  5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ( Üyeler durumlarında meydana gelen tescil ve ilanı gerektiren değişiklikleri Ticaret Sicili Memurluğuna tesciline müteakip bir ay içinde kayıtlı bulundukları Odalara bildirmek mecburiyetindedirler.) gereği Odaya kayıtlı mükellefler durumlarındaki değişiklikleri bir ay içerisinde Odaya bildirmek zorundadır.

 • Değişiklikler
 • a. Sermaye Artırımı

  b. Unvan Değişikliği

  c. İştigal Konusuna İlave

  d. Adres Değişikliği

  e. Hisse Devri

  f. Yetki Süre Uzatımı

  g. Genel Kurul İlanları

  h. Terkinler

  i. Acentelik İlanı ve Feshi

  j. Tasfiye İlanlar

B) Bağ-Kur

Bağ-Kur'a yeni üye olanlar, emekli olanlar, SSK'ya geçenler, BAĞ-KUR il nakli yapanlar ve BAĞ-KUR Sağlık Karneleri ile ilgili belgeleri tasdik etmek

Telefonla Bilgi

Servisimizi telefonla arayan (Sanayi ve Ticaret BAkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Bakanlıkları, diğer bakanlıklar, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, Vergi Daireleri, Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimleri, Türk Telekom, Valilik, Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Belediyeler, Mahkemeler, Savcılıklar İcra Dairesi Müdürlükleri, Avukatlar, Firmalar ve bunun gibi) resmi özel kurumlara firmalar hakkında gerekli bilgiler verilir.

T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN